Univerzitet „Džon Nezbit” raspisuje

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika u svim zvanjima za uže oblasti:

– Menadžment i biznis

– Marketing, reklama, PR

–  Ekonomske nauke-ekonomske teorija

– Bezbednost

–  Medicinske nauke

– Informatika-kvantitativne metode i informacioni sistemi

– Tehničke nauke-vazduhoplovstvo

– Tehničke nauke-vazduhoplovstvo, specijalni sistemi podrške,

–  Strani jezik-Engleski  jezik

– Finansijski menadžment

– Računarske nauke

– Metodologija naučnog istraživanja

– Tehničke nauke-vazduhoplovstvo (saobraćajno inženjerstvo)

— Tehničke nauke –saobraćajno inženjerstvo (vazduhoplovstvo)

– Tehničke nauke-upravljanje istraživanjem i razvojem

– Računovodstvo i revizija

–  Pravne nauke

– Matematika

–   Fizika

–  Mehanika

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbora nastavnika u zvanje propisanih odredbom člana 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“ broj 76/2005, 97/2008, 44/2010,93/12, 89/13, 99/14).

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu  Džon Nezbit,  Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Beograd, Novi Beograd, Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  sa naznakom  „Za konkurs“.

 Objavljeno: 21.4.2016.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: