Saglasno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o upisu Megatrend univerziteta, studenti sa drugih visokoškolskih ustanova mogu preći na Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo na godinu studija koja odgovara broju ostvarenih ESPB bodova i srodnosti savladanog studijskog programa, sa ili bez polaganja diferencijalnih ispita.

O priznavanju položenih predmeta, odnosu prenosu ESPB bodova, odluku donosi posebna komisija Fakulteta. Student uz molbu prilaže i uverenje o položenim ispitima.

Student koji je diplomirao na srodnoj višoj (dvogodišnjoj) školi i ostvario 120 ESPB bodova upisuje III godinu studija bez obaveze polaganja diferencijalnih ispita.

Student koji je diplomirao na nesrodnoj višoj (dvogodišnjoj) školi upisuje III godinu studija uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita, koje odredi Komisija.

Student koji je diplomirao na srodnoj visokoškolskoj ustanovi u trogodišnjem trajanju i ostvario 180 ESPB bodova upisuje četvrtu godinu studija, bez obaveze polaganja diferencijalnih ispita. Student koji je diplomirao na nesrodnoj visokoškolskoj ustanovi u trogodišnjem trajanju i ostvario 180 ESPB bodova upisuje četvrtu godinu studija uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita, koje odredi Komisija.