Fakultet za civilno vazduhoplovstvo je jedinstvena visokoobrazovna institucija ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja, menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Osnovni ciljevi Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo:
• Permanentno unapređivanje obrazovnog i naučnoistraživačkog procesa.
• Uvođenje i ostvarivanje studijskih programa koji su prilagođeni novim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu u Evropi i svetu.
• Obezbeđivanje neophodnih resursnih mogućnosti potrebnih za kvalitativnu realizaciju obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti u oblasti aeronautike, menadžmenta u vazduhoplovstvu i menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu.
• Prenošenje znanja koje će studentima omogućiti efikasno i efektivno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove.
• Saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama kao i poslovnim kompanijama u zemlji i inostranstvu.
• Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa.
• Kontinuirano unapređivanje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa.
• Razvoj efikasnog informacionog sistema.
• Permanentna obuka nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanje njihove kreativnosti.

informator

upis

studijski

testovi

konkurs

akreditacija

info

kontakt